© Jorge Méndez Blake

Jorge Méndez Blake

Poem in a Corner, 2019

6.5 × 46.5 × 3.5 cm, 6.5 × 34.5 × 3.5 cm, Neon

Mehr zu Jorge Méndez Blake