© Yves Netzhammer

Yves Netzhammer

Ohne Titel, 2008

100 × 70 × 21 cm, Malerei auf Holzgrund, Box, Maschendraht

Mehr zu Yves Netzhammer

Weitere Werke von Yves Netzhammer

© Yves Netzhammer
Yves Netzhammer

Ohne Titel

© Yves Netzhammer
Yves Netzhammer

Ohne Titel